Utvrđujemo ili dodatno pojašnjavamo sve bitne činjenice

Temeljni dijelovi svakog vještačenja:

Stručna vještačenja mogu služiti kao dokaz na Sudu, ali mogu služiti i za sve druge stručne potrebe.

Osim u sudskim sporovima, vještačenja u području graditeljstva koriste se i u spornim situacijama gdje stranke žele izvansudskom nagodbom riješiti spor i izbjeći nepotrebne dugotrajne i skupe sudske procese.

Rad stalnih sudskih vještaka definiran je Pravilnikom o stalnim sudskim vještacima. Njime se uređuje način utvrđivanja uvjeta za obavljanje poslova sudskog vještačenja, prava i dužnosti sudskih vještaka, te visina nagrade i naknade troškova za rad vještaka.

RECRO ING d.o.o. © 2024. Sva prava pridržana.

Site maintained by Hirens j.d.o.o.